De Kleeschen bei der Pikes Jugend

De Kleeschen bei der Pikes Jugend

D'Pikes Jugend ass vum Kleeschen iwwerrascht ginn.
E grousse Merci geet dofir un d'Jugendkommissioun vun de Musel Pikes