MUSEL PIKES SOIRÉE beim ASPORT

MUSEL PIKES SOIRÉE beim ASPORT

Vill vun eisen Memberen an Elteren hun den Owend de Wee op Wickreng bei den ASPORT fond,

an e puer gutt Geschäfter gemaach.

T'MUSEL PIKES soe villmols merci.