Picadilly 2019

Picadilly 2019

Et ass gepackt

D'Pikes hunn d'Picadlly's Zelt erëm opgeriicht

Villmools Merci den 20 Benevollen déi matgehollef hunn.

Mee och déi nächst Deeg ass nach vill ze schaffen fir datt de Weekend dat grouss Picadilly's Fest kann stattfannen.

All Dag ab 9 Auer gëtt op der Plaz geschafft an all Hand ass wëllkomm !!