Provisoresche Playoff-Programm Dammen an Hären

Provisoresche Playoff-Programm Dammen an Hären

MEN :

3-4/Februar                Pikes-Amical  

10-11/Februar            T71-Pikes

3-4/März                     Pikes-Etzella

10-11/März                 Sparta-Pikes

24-25/März                 Esch-Pikes

……………………………………………………………..

WOMEN :

 3-4/Februar               Pikes-Amicale

10-11/Februar            T71-Pikes

24-25/Februar            Pikes-Etzella

3-4/March                   Contern-Pikes

 10-11/March              Grengewald-Pikes

24-25/March               Amicale-Pikes

7-8/April                     Pikes-T71

14-15/April                 Etzella-Pikes

21-22/April                 Pikes-Contern

28-29/April                 Pikes-Grengewald