Schoulfest Stadtbredimus

Schoulfest Stadtbredimus

Um Schoulfest zu Stadtbriedemes hunn d'Pikes een flotten Basket Atelier organiséiert, wou d‘Kanner vill Spaass haten.
Mir soen och der Elterevereenegung een groussen Merci, dass Si eis gefrot hunn fir een Atelier ze maachen