Memberen vun der Eventkommissioun

contact: info@pikes.lu
 
Stéphane Chaumont - Président
Rachel Bouttet-Pautz
Simone Albert-Beissel
Diane Kreutz
Sandra+ Richard Konsbrück
Jacques Federspiel
Louis Muacho