Memberen vun der Sponsors & Finanzkommissioun

contact: finance@pikes.lu
 
Chris Dentzer & Rachel Bouttet - trésorerie
 
Diane Kreutz
Richard Konsbrück
Jacques Federspiel
Pitt Nilles
Claude Victor
Luc Duhr
Josy Gloden
Aender Schwartz