Memberen vun der Sponsors & Finanzkommissioun

contact: finance@pikes.lu
 
Chris Dentzer & Rachel Bouttet - trésorerie
Liliane Fisch
Diane Kreutz
Richard Konsbrück
Misch Streef
Jacques Federspiel
Pitt Nilles
Claude Victor
Luc Duhr
Yves Hengel
Josy Gloden
Aender Schwartz