Memberen vun der Jugendkommissioun

email: youth@pikes.lu

Memberen:
BEISSEL Simone           simone.beissel@beissel.net
BOUTTET Rachel          jbouttet@pt.lu
FEDERSPIEL Jacques    jacques.federspiel@hopitauxschuman.lu
KONSBRÜCK Sandra   richk@pt.lu
KREUTZ Diane              madiane@pt.lu
KUBETSCHEK Mathis   mumkubet@pt.lu
MIGIT Frank
VICTOR Claude             lcvictor@pt.lu